راهبرد مدیر عامل

راهبرد مدیرعامل

راهبرد مدیرعامل به منظور دستیابی به برند درجه اول ملی تعاملات و معاملات در حوزه فناوریهای پیشرفته و برند مورد توجه جهانی در بازه 5 ساله:

  1.      اتکا به نیروی انسانی خبره و ایجاد باشگاه فناوران
  2.      بکارگیری مشارکت ذینفعان کلیدی داخلی
  3.      ساماندهی حضور در مجامع مهم خارجی و ایجاد مشارکت های راهبردی خارجی
  4.      تبلیغ هدفمند در سطح ملی و خارجی

خبر های جدید فن بازار