معرفی فن بازار

وجود گلوگاه‌های صنعتی در صنایع مختلف کشور، از جمله صنایع دولتی، موجب می‌شود تا صنایع بصورت مستقل نسبت به تحقیق و حل آنها اقدام نمایند. دستاورد این تحقیقات، فناوری/ فناوریهای مختلف می‌باشد که برای یک بار در همان صنعت خاص، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انباشت زیاد فناوری‌ها و زیرساخت‌های فناورانه‌ی در سازمان‌های دولتی و غیردولتی موجب شد تا با هدف سر ریز این قابلیت ها به جامعه و بهره مندی بخش دانش بنیان جامعه از آن و بالعکس، سامانه فن بازار داتفام راه‌اندازی گردد. از طرفی گستره قابل توجه‌ای از نیازمندی‌های فناورانه در سازمان‌های دولتی وجود دارد که قابل تامین توسط بخش دانش بنیان جامعه می باشد؛ که ما را به لزوم وجود یک بستر تعاملات در حوزه فناوری‌های پیشرفته هدایت می‌نماید. هدف اصلی سامانه فن بازار داتفام؛ ایجاد این مهم و تسهیل در این تعاملات می‌باشد. امید است با لطف و عنایت خداوند ضمن موفقیت در این مسیر، نسبت به صادرات کالا و خدمات دانش بنیان نیز به موفقیت‌هایی دست یابیم.

خبر های جدید فن بازار