تقاضای خدمات فنی و کارگاهی

برای درخواست خدمات فنی و کارگاهی؛


خدمات ارائه شده در زیر را بررسی و درصورت وجود خدمات فنی و کارگاهی مورد نظر، عنوان آن را انتخاب و نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای خدمات فنی و کارگاهی»، اقدام نمایید.
درصورت نبود خدمات فنی و کارگاهی مورد نظر، نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای خدمات فنی و کارگاهی»، اقدام نمایید.


پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com  ارسال نمایید.

دانلود فرم تقاضای خدمات فنی و کارگاهی

خبر های جدید فن بازار