تقاضای خدمات آزمایشگاهی

برای درخواست خدمات آزمایشگاهی؛

خدمات ارائه شده در سایت را بررسی و درصورت وجود خدمات آزمایشگاهی مورد نظر، عنوان آزمایش را انتخاب و نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای خدمات آزمایشگاهی»، اقدام نمایید.

درصورت نبود خدمات آزمایشگاهی مورد نظر، نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای خدمات آزمایشگاهی»، اقدام نمایید.

پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

دانلود فرم تقاضای خدمات آزمایشگاهی

خبر های جدید فن بازار