خدمات آزمایشگاهی

در این بخش خرید و فروش خدمات آزمایشگاهی از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.

 • عرضه خدمات آزمایشگاهی

  برای ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی خود به منظور فروش خدمات، خواهشمند است نسبت به تکمیل «فرم عرضه خدمات آزمایشگاهی»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com ارسال نمایید.

  • یادآوری


  برای ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی، لازم است عناوین آزمایشاتی که قابلیت انجام آنها توسط عرضه کننده، امکانپذیر است، ارائه شود و ارائه‌ی تجهیزات آزمایشگاه به تنهایی مفید نمی‌باشد.

  دانلود فرم عرضه خدمات آزمایشگاهی

 • تقاضای خدمات آزمایشگاهی

  برای درخواست خدمات آزمایشگاهی؛

  خدمات ارائه شده در سایت را بررسی و درصورت وجود خدمات آزمایشگاهی مورد نظر، عنوان آزمایش را انتخاب و نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای خدمات آزمایشگاهی»، اقدام نمایید.

  درصورت نبود خدمات آزمایشگاهی مورد نظر، نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای خدمات آزمایشگاهی»، اقدام نمایید.

  پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

  دانلود فرم تقاضای خدمات آزمایشگاهی

خبر های جدید فن بازار