خدمات فنی و آزمایشگاهی
 • در این بخش خرید و فروش خدمات فنی و آزمایشگاهی د رمحورهای:

 •  خدمات آزمایشگاهی
 • خدمات فنی و کارگاهی
 • خدمات تجاری سازی

 از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده ارائه میگردد.

 • در صورتیکه شما تمایل به ارائه‌ و یا درخواست خدمات آزمایشگاهی دارید؛ لطفا «خدمات آزمایشگاهی » را انتخاب نمایید.
 • درصورتیکه تمایل به ارائه‌ و یا درخواست  خدمات فنی و کارگاهی دارید؛ لطفا «خدمات فنی و کارگاهی» را انتخاب نمایید.
 • درصورتیکه تمایل به درخواست  خدمات تجاری سازی دارید؛ لطفا «خدمات تجاری سازی» را انتخاب نمایید.

 • خدمات آزمایشگاهی

  در این بخش خرید و فروش خدمات آزمایشگاهی از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.

 • خدمات فنی و کارگاهی

  در این بخش خرید و فروش خدمات فنی و کارگاهی از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.

 • خدمات تجاری سازی

  در این بخش درخواست کنندگان خدمات تجاری سازی در محورهای:

  • مشاوره تجاری سازی
  • استاندارد سازی

  خدمات تجاری سازی با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه در محورهای زیر ارائه می گردد؛    

  در صورتیکه شما درخواست مشاوره تجاری سازی را دارید؛ لطفا «مشاوره تجاری سازی» را انتخاب نمایید.

  در صورتیکه شما درخواست خدمات مشاوره استانداردسازی رادارید؛ لطفا «خدمات استاندارد سازی» را انتخاب نمایید.

خبر های جدید فن بازار