تقاضای آموزش

برای درخواست دوره‌ی آموزشی؛


1. لطفا دوره‌های ارائه شده در سایت را بررسی و درصورت وجود دوره مورد نظر، عنوان دوره را انتخاب و نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای آموزش»، اقدام نمایید.

2.درصورت نبود دوره مورد نظر، لطفا نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای آموزش»، اقدام نمایید.

پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

دانلود فرم تقاضای دوره آموزشی

خبر های جدید فن بازار