دستگاه اندازه گیری خواص جرمی نمایش بزرگتر

دستگاه اندازه گیری خواص جرمی

خواص جرمی شامل وزن، مرکز جرم و ممان اینرسی از جمله پارامترهای مهم برای هروسیله متحرک(انواع خودرو ها و وسائل پرنده و وسائل متحرک هوایی دريايي و فضایی و رباتیک) و زیرسیستم های مرتبط با آنها بوده و اثرات قابل توجهی روی پایداری و قابلیت کنترل، عملکرد صحیح و ایمنی آنها دارد.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

ویژگی های اصلی:

اندازه گیری مختصات(طول، عرض و ارتفاع) مرکز جرم(ثقل) قطعات و تجهیزات و سامانه ها،

مشخصات فنی/ عملیاتی:

اندازه گیری مرکز جرم با ظرفیت های: 50، 100 تا 500 و 500 تا 1000 کیلوگرم و دقت بهتر از 1%

سطح آمادگی:

آماده تولید

کاربرد ها:

  • هواپیماهای
  • بدون سرنشین
  • صنایع خودرویی
  • صنایع الکترواپتیک و الکترونیکی
  • صنایع دريايي
  • صنایع هوا فضا
  • رباتیک