تولید آلیاژ مولیبدن TZM نمایش بزرگتر

تولید آلیاژ مولیبدن TZM

اطلاعات بیشتر

ویژگی های اصلی: .

مشخصات فنی/ عملیاتی: .

سطح آمادگی:

آماده تولید

کاربرد ها: .